Okénko liscannorské obecné školy

Liscannorská obecná škola byla založena roku 1045 na základě sílící potřeby dát patřičné vzdělání liscannorským dětem v místě bydliště. Do té doby část dětí za studiem dojížděla do vzdáleného Nurnu, část dále pokračovala v negramotnosti svých rodičů. Již v roce 1041 za služby státu bylo obci uděleno právo opevňovací, to obec nevyužila, avšak na jeho základě požádala o schválení vzniku školy. Jelikož v té době v obecní pokladně nebylo dostatek prostředků, rozhodl se tehdejší starosta obce Krochta Moskyt stavbu hradit sám. Vybral vyhovující pozemek a už v létě 1045 započaly první výkopové práce. Řídícím školy byl ustanoven pan Rhandir Hekhlem, bývalý řídící therfastské školy pod Černými vrchy. Na žádost starosty přijel a funkce se ujal. Školním rokem 1045/46 byla zahájena výuka.

Kronika naší školy
1092/93 Tento rok posílil řady žáků Páin Nórienský mladší a školní rok završil získáním titulu premianta ročníku. I výsledky ostatních žáků se celkově výrazně zlepšily nebo zůstaly alespoň setrvalé. Je však třeba zmínit zhoršení hodnocení Panči Peškové v hodinách tělopružby, jejíž tristní neobratnost vzhledem k výkonům ostatních žáků nebylo, bohům žel, možné klasifikovat jinak než odstrašivě.
1091/92 Novou řídící liscannorské obecné školy byla jmenována paní Nilien Linfalasová, která posílila učitelský sbor o paní učitelku Sylvanu Wredovou a pomocného učitele Babačana Borůvku. Školní výuku v tomto školním roce frekventuje šest žáků. Obecně se dá říci, že současná liscannorská mládež vyniká ve čtení, psaní, počtech a historickovědních oborech, ale potýká se s jistými obtížemi v kreslení, přírodozpytu a především v hodinách tělopružby. Premiantkou ročníku se již potřetí za léta své školní docházky stala Mína Nórienská.
1090/91 V tomto školním roce začali naši školu frekventovat dva noví žáci. Joren Kierke, syn starosty obce, a Bivoj, syn Dwanyho a Zimiony Růžičkových. Tímto se početní stav žactva vrátil na poctivé počty předešlých hojných let. Studijní výsledky zůstaly víceméně setrvalé, s výjimkou Panči Peškové, jejíž prospěch se výrazně zlepšil a zcela po právu si tak vysloužila titul premiantky ročníku. Rodiče na ni mohou být hrdí. I prvňáček Bivoj Růžička si vedl nadmíru nadějně, nebýt odstrašivého hodnocení z tělopružby. Chlapec o zdravý pohyb na čerstvém vzduchu jeví pramalý zájem. Joren Kierke se propříště musí velice výrazně zlepšit v přírodozpytu a kreslení. Hodnocení z těchto dvou předmětů nejsou ničím, čím by bylo možno se před okolím chlubit. Letošní rok byl závěrečným rokem v lavicích naší školy pro Smělmíra Růžičku. Přejme mu hodně štěstí v další životní dráze. Poslední měsíce školního roku nepřítomného řídícího Jonase Wredu zastupovala ve funkci paní učitelka Nilien Linfalasová. Během léta přinesla Nurnská družina do obce smutnou zvěst, že pan Wreda při cestách po cizině tragicky zahynul.
1089/90 Po odchodu Trevila Dettora ze školních lavic poklesl počet žáků naší školy na šest. Trevilův odchod, zdá se, se podepsal na zhoršení prospěchu všech s výjimkou Vildy Peška ml., jehož studijní výsledky zůstaly setrvalé. Školu na jaře opustil i pomocný učitel pan Vesta, který odplul do zámoří. Děkujeme mu za služby, které liscannorské škole svou erudovanou výukou historie prokázal. Panča Pešková, stejně jako vloni, i nadále zápasí s tělopružbou. Premiantkou ročníku se stala Mína Nórienská. Se završením školního roku naše řady opouští Vanda Pešková, dvojnásobná premiantka, ale dychtivě očekáván jest příchod dvou nových žáků.
1088/89 I tento rok jsme se sešli v hojném počtu. Třída sestává ze sedmi nadaných dětí. Ačkoli naše řady opustila Zita Pešková, rod Pešků zastoupil nový žák, Vilda Pešek mladší. O premiantství ročníku zabojovaly shodným výsledkem Mína Nórienská a Vanda Pešková. Premiant ale dle tradice může být jen jeden, a jelikož ani po dlouhé úvaze jsem neseznal, výsledek kterého z předmětů by měl naklonit misku vah na tu či onu stranu, byl tento titul poprvé a snad i naposledy udělen losem. Premiantkou třídy byla jmenována Vanda Pešková. Nutno ale také vyslovit pokárání pro Trevila Dettora, jehož nechuť k pohybu a lajdáctví při hodinách tělopružby byly neakceptovatelné. Trevile, Trevile, opouštět školní lavici svého posledního roku v naší škole s klasifikací odstrašivě, to není zrovna dobrou vizitkou pro vstup do velkého světa dospělých. Pevně věřím, že tě život naučí.
1087/88 Tohoto požehnaného roku se třída rozrostla na neuvěřitelný počet sedmi žáků. Tak silný ročník škola naposledy pamatuje z roku 1046/47. Do předních lavic poprvé zasedli Mína Nórienská, Bojmír Růžička a Panča Pešková. Mína Nórienská navíc prokázala, že se v ní ukrývá neuvěřitelný talent a nadání a stala se právem premiantkou ročníku. Je však třeba vyslovit pochvalu a uznání i Vandě Peškové a Bojmíru Růžičkovi, kteří jsou Míně zdatnou konkurencí. Obecně vzato tento ročník považuji za nejzdařilejší v historii školy vůbec. Bohům žel školu dostihla i jedna smutná zpráva. Během letních prázdnin tragicky zemřel pomocný učitel tělopružby pan Rahem.
1086/87 V letošním školním roce v rámci ustáleného třídního kolektivu řídící školy pan Wreda vyhlásil premiantkou třídy Zitu Peškovou. Ta dosáhla stejného průměrného prospěchu jako Smělmír Růžička, ale řídící přihlédl k tomu, že Zitin prospěch se, na rozdíl od Smělmírova, výrazně zlepšil. A snahu je třeba vždy ocenit uznáním.
1085/86 Třídní kolektiv se rozrostl o malého hobita, chlapce Smělmíra Růžičku. Smělmír Růžička se stal premiantem třídy, a to i přes svůj vlažný zájem o dějepravu Starého světa. Doufejme, že si ležérní hodnocení brzy opraví.
1084/85 Po odchodu Gawianny a Yariana Moskytových se s příchodem Vandy Peškové malotřídka ustálila na počtu tří žáků. Vanda Pešková, dcera Pamilly a Vildy Peškových, se stala premiantkou ročníku, a to i přes svůj katastrofální nezájem, ba co říci, opovrhování historií úzce spjatou s naší obcí, tedy přes nezájem o předmět pojednávající o historii Nurnské družiny, jejž vyučuje ctihodný starosta Otakáro Vesta. Je třeba zmínit, že Trevil Dettor se mírně zlepšil ve všech předmětech, včetně pro něj tolik neoblíbené tělopružby. Doufejme, že překoná zármutek ze ztráty otce a dosažené úspěchy jej budou motivovat k ještě pilnějšímu studiu.
1083/84 Počet žáků poklesl na čtyři. Po odchodu Eowyn Moskytové a Zifnaba Lenthana dosáhl školního věku pouze Trevil Dettor, potomek Arkusse Dettora a paní Wiki. Premiantkou ročníku se opět, ale tentokrát už naposledy, stala Gawianna Moskytová. Ani v posledním roce školní docházky jsme, bohům žel, nedokázali Yariana Moskyta naučit psát. Alarmující jsou také výsledky malého Trevila v tělopružbě. Chlapec se zatím jeví jako kromobyčejně toporný a tělesné námaze se snaží vyhýbat.
1082/83 Řídícím obecné školy se po zesnulém panu Linfalasovi stal pan Jonas Wreda. Počet žáků se rozšířil na pět, přibyli tedy Zita Pešková, dcera místního pivovarníka, a Zifnab Lenthan, pologramotný muž, jehož Nurnští přivedli odkudsi z dálného Morochu. Lenthanovi se dostalo charitativního gesta, tedy ročního bezplatného dovzdělání. Na konci školního roku byl rozšířen učitelský sbor. Na pozici učitele byla přijata paní Nilien Linfalasová. Premiantkou ročníku se opět stala Gawianna Moskytová. Psaný projev Yariana Moskyta byl stejně jako předloni shledán odstrašivým.
1081/82 Záznam, shrnující tento ročník, se v kronice naší školy nedochoval. Ačkoli pan řídící žáky ročníku úspěšně provedl úskalími náročného učiva a připravoval školu na ročník další, nestihl již tuto závěrečnou symbolickou tečku učinit. Griffin Linfalas zesnul 4.9.1082 v požehnaném věku pětašedesáti let na zástavu srdce. Poslední ročník pod vedením pana Linfalase navštěvoval stejný počet žáků, jako loni, tedy děti Moskytovy. Premiantkou třídy se počtvrté stala Gawianna.
1080/81 Třída je opět v malém počtu a bude se další roky ztenčovat. Ve vsi nejsou děti, co by mohly nastoupit do školy, a tak se zdá, že po mnoha letech bude budova zavřená. Eowyn Moskytová se značně zhoršila v přírodozpytu. Gawianna je stále špatná v tělopružbě, ale své pohybové nedostatky nahrazuje pílí v ostatních předmětech. Yarian se zlepšil ve svých oblíbených předmětech. Ale to psaní je opravdu odstrašivé. Na jaře byly zavedeny kurzy kreslení ve vzdálenějších místech od Liscannoru. Pan řídící si od toho slibuje zlepšení žáků v tělopružbě, kterou až na Eowyn žáci nedobře ovládají. A také větší soustředěnost při malování skal, potoků atd. Snad takové kreslení zlepší tahy malého Yariana i při psaní. Výsledky jsou zatím spíše dobré, uvidíme k čemu to povede další rok.
1079/80 Počet žáků klesl o jedna. Ze šesté třídy odešel Krochta Moskyt, nejstarší chlapec ve třídě. Je vůbec o mnoho více děvčat v obci liscannorské. Možná měl Yarian Moskyt přijít až letos do první třídy. Příliš se mu učení nevede. Sylvana se konečně začala pořádně učit a je to velký skok, kterým se odrazila od páté třídy. Je škoda, že je ve třídě již naposled. Mohla být vzorem a pomáhat mladším žákům. Například Yarianovi. Chlapec nemá vyloženě špatné známky. Tedy celkově. Známka odstrašivě z psaní bude pana řídícího dlouho strašit ve snách. Alespoň, že jej baví přírodozpyt a historie starého světa, i když nejlepší známku má z počtů. Děvčata Gawianna a Eowyn mají opět skvělý prospěch a dělají panu řídícímu radost.
1078/79 V letošním roce počet žáků opět vzrostl. Novou žačkou je Gawianna Moskytová, dcera Gerlloda a Lilien, a novým žákem Yarian Moskyt, syn Yaspera a Narii Moskytové. Třída má tak opět slušnou zaplněnost, tedy pět žáků. Premiantství se chopila Gawianna Moskytová, nová žačka, v patách jí byl její bratranec Yarian. Přes veškerou snahu pana řídícího se Sylvana v prospěchu opět zhoršila.
1077/78 V tomto roce byl počet žáků tři. Dvojčata dívek Moskytovic již odešla, ale alepoň přišla do první třídy Eowyn Mosyktová, dcera Narii a Yaspera. Tedy třída se skládala z nejstaršího Krochty Moskyta, Sylvany Linfalasové a nové žačky Eowyn. Eowyn je poměrně křehká, nepříliš krásná, ale bystrá dívenka. I přes její malý vzrůst jí jde tělopružba a baví ji přírodozpyt a historie. Letošním premiantem je Krochta Moskyt. Sice má stejné studijní výsledky jako nováček třídy, ale dosáhl nejlepšího svého výsledku za dosavadních pět let. Hodně štestí a píle i do toho nového a gratulujeme k pěknému výsledku. V tomto roce byla zřízena na školním pozemku hrazda kvůliva výuce tělopružby a nakoupeny žíněnky – ze stejného důvodu. Na podzim a na jaře proběhla výsadba lesních a ovocných stromů na pozemku v rámci hodin tělopružby a přírodozpytu. Žáci se naučili rozpoznávat stromy, přesazovat je, odpěstovávávat větve a vůbec se o stromy starat. Doufejme, že se stromům bude dařit. Jde o tyto stromy: smrk bělokorý, lípa, borovice uzlová, dub velký, javor červenající, buk šedý. A dále hrušeň Drsoulova, jablko zelené, švestka a zkusmo jsme zasadili broskev, snad přežije zimy v našem chladném údolí.
1076/77 V létě byla škola v opravě. Vyházel se starý nábytek, který si paní Pitková rozebrala a rozštípala na topení. Došlo na nové štuky ve třídě a celkové vybílení školy, zaspárování vydloubaných spár, opravu podlahy a střechy. Tento rok byl poslední pro dvojčata Moskytovic. Byl to také rok, kdy přišla nejhorší známka za celé dosavadní řidicování Griffina Linfalase. A to známka odstrašivě. Dostala ji Thirien. Nic nepomohlo domlouvání řídícího, domluvy rodičům. Thirien během celého roku tloustla a lenivěla. Alespoň, že jí jdou ostatní předměty. Premiantkou třídy byla opět Doliana.
1075/76 V začátku školního roku byl řídící školy stran starosty Bolbucha dotázán, zda bude pokračovat coby řidící školy a zda dá školu opět do pořádku. Odpověď je ano. Škola dostává od obce 1000 zlatých. Peníze budou využity v létě 1076 na celkovou opravu budovy a nový nábytek. Starý po dvaceti letech dosluhuje. Pokud zbydou peníze, nakoupí se i další vybavení. A ještě k prospěchu žáků a žákům samotným. Trojice děvčat nadále pokračuje ve studiu spolu s jediným hochem ve třídě – Krochtou Moskytem. Celkově došlo ke zhoršení známek a to zvláště v tělopružbě. Ležerní známky si odnesla řídícího dcera Sylvana a Thirien, řádné Doliana a bohužel i Krochta. Doliana si udržela celkem bez problémů titul premiantky.
1074/75 Tento rok přišla do školy mladší dcera řídícího Linfalase, Sylvana. Liscannorská škola má tedy stále alespoň čtyři žáky. Co se celkového prospěchu týče, je to historicky asi nejlepší rok. Premiantka Doliana má stále skvělý prospěch, taktéž i Thirien. Všechna děvčata přistupují k tělopružbě poněkud ležérněji, jsou tak pravým opakem Krochty. Sylvaně se velmi dobře daří jen psaní a Historie Nurnské družiny.
1073/74 První rok pro Krochtu Moskyta mladšího. Poslední rok pro Gawina Ruindorského, mladšího bratra Lotdova. Od svého bratra se odlišoval tím, že měl stálejší výsledky, ale lepší počty. Doliana je opět premiantkou třídy a nadále prospívá obdivně. Griffin Linfalas se rozhodl oživit dávnou tradici založenou panem Rhandirem, kdy nechával vymalovávat portréty premiantů školy. Tyto portréty nechával malovat v letech 1046 (premiant Allen Moskyt), 1050 (premiant Gerllod Moskyt) a v letech 1051 a 1052 Naria Moskytová a Nillien Linfalasová. Tedy školní učebnu zdobí nový obraz premianta, již třetího potomka rodu Moskytů – Doliany Moskytové. Thirien se jakoby straní své sestry. Řídící školy si toho všiml již minulý rok, jakoby se snažila o opak. Čím má Doliana lepší výsledky, tím má Thirien horší. Částečně se to zlepšilo po příchodu jejich mladšího bratra. Doufejme, že se bude zlepšovat i další rok. Alespoň se Thirien lépe daří v tělopružbě. Aby nedošlo k mýlce, prospěch Thirien je hodnocen obdivně. Učí se výborně, výše zmíněné hodnocení vychází ze srovnání obou sester. Malý Krochta Moskyt je poněkud ušlápnutější, a to zvláště v přítomnosti svých sester, které si hrají na jeho matku či opatrovnice. Pomáhají mu, ale současně ho peskují, postrkují a rozkazují mu. Vyniká v tom více Doliana. Ale to se časem změní.
1072/73 Doliana je opět premiantkou třídy. Thirien se kupodivu zhoršila. Obě děvčata jsou velmi schopná v historii, je zde vidět stopa jejich otce. Jen kdyby ta Doliana trošku zhubla. Lotd Ruindoský ukončil obecnou. V posledních dvou letech se mu značně zhoršil rukopis, ale jinak je vedení školy s jeho výsledky velmi spokojeno. I když ty počty, ty počty.
1071/72 Po letech je třída hodně plná. Přibyla dvojčata Moskytovic – Thirien a Doliana. Obě mají vynikající výsledky a Doliana se stává premiantkou třídy již po prvním roce. Luna se konečně zlepšila i v kreslení. Bohužel Thirien je další děvče, co jí pohyb, krom honění se po třídě, nevyhovuje. Tento rok je poslední pro Chábana a Lunu. Chában byl v pravdě průměrný žák – někdy jej více bavil jeden předmět, jindy druhý. V ničem nevynikal, ale také v ničem neměl problémy. Luninu nechuť se hýbat a její nezájem o přírodu či historii pramení nejspíše z lenosti. Pokud ji dokáže přemoci, v životě se neztratí. S úmrtím školníka Yaspera v jarnu tato školní funkce zanikla.
1070/71 Žádní noví žáci. Prospěch všech se opakuje, včetně Luniny nechuti cvičit. Na druhou stranu má nejlepší výsledky ze psaní. Kupodivu kreslení se jí nedaří, jak by si řídící školy představoval.
1069/70 O ponovoroku 1070 zemřel Getd z Ruindoru. Na přání starosty Gerlloda Moskyta se ujímá vedení školy a veškeré výuky dlouholetý učitel pan Griffin Linfalas. Všichni žáci z předchozího roku pokračují v docházce. Do čtvrté třídy chodí Chában Březinka a Luna Nórienská, do třetí Lotd Ruindorský a do druhé třídy Gawin Ruindorský. Všichni prospěli řádně. Nejlepší výsledky měl Lotd, ale nikoliv výjjímečné. Nového řídícího mrzí známka z tělopružby u Luny, prospěla ležérně. Zdá se, že pohyb jí nijak netěší.
1068/69 Příchodem Gawina Ruindorského se stav žactva ustaluje na počtu čtyř, což lze považovat za stabilní základ dlouhodobého fungování školy v budoucnu. Lotd Ruindorský opět obhájil hrdý titul premianta ročníku.
1067/68 Tohoto roku byla zavedena funkce školníka, kterou zastal pan Yasper. Do výuky nastupuje Lotd Ruindorský, takže žáci jsou už tři. Lotd se stává premiantem.
1066/67 Po čtyřech letech školský řídící Getd Ruindorský zahajuje výuku pro dva žáky - Chábana Březinku a Lunu Nórienskou. Luna se stává premiantkou třídy, řečené dvojčlenka.
léto 1062 Liscannorská škola byla pro nedostatek žáků uzavřena.
1061/62 Poslední ročník školy, k zápisu dětí do dalšího ročníku by musel dopomoci jen zázrak. Premiantkou třídy se stala znovu v řadě Lombien Tehalská. Tento rok žáci pokusně absolvovali kursy vaření. Všechny tři děti opouštějí školu.
1060/61 Školu navštěvují stejně jako minulý rok pouhé tři děti. Začíná se projevovat slabá reprodukční schopnost liscannorského obyvatelstva z padesátých let. Brzy bude zřejmě nutné školu pro nedostatek žáků uzavřít. Premiantkou třídy se stala opět Lombien Tehalská.
1059/60 Na podzim postihla obci strašlivá pohroma. Horda nemrtvých povolaná pekelnou stvůrou napadla vesnici ve snaze ji zničit. Odraženi byli jen za cenu obrovských ztrát na životech a majetku. Při obraně obce hrdinskou smrtí padli bývalý premiant třídy Melatar Vrant a učitel vaření Kutouš Králík. Navíc byla školní budova zcela zničena a musela být postavena znovu. Výuka tudíž probíhala povětšinou v provizorních prostorách hostince U hrocha. Premiantkou ročníku se stala Lombien Tehalská.
1058/59 Melatar Vrant ukončil školní docházku titulem premiant ročníku.
1057/58 Do prvního ročníku nastoupili tři noví žáci, Lombien Tehalská, Burbbun Šestý a přespolní Ilayen Ruindorská. Školní výuka se rozrostla o kurzy vaření, čehož využily zejména mladé dívky. Výuky vaření se ujal pan Kutouš Králík. Titul premiant ročníku si zasloužil Melatar Vrant.
1056/57 Nilien Linfalasová se rozloučila se školou opět s titulem premiantky. Školu opustil rovněž Eon Zivril a zkrácenou výuku úspěšně ukončila také Dani Longodonová.
1055/56 Nilien Linfalasová se opět pustila s vervou do učení a dosáhla ještě lepších výsledků, než před dvěma lety, čímž se zaslouženě stala premiantkou ročníku. Do školy nastoupila adoptovaná dcera Dyniho Longodona Dani, která byla zachráněna z otroctví, kde se jí nedostalo potřebného základního vzdělání. Tento rok přijala místo pomocné učitelky přírodozpytu Wulpin Tehalská. Pan řidící, Getd z Ruindoru, zavedl mimo školní osnovu pro zájemce předmět magie, určený pro adepty kouzelnictví, aby se seznámili s oborem. Jako první této možnosti využila Naria Moskytová, která prokázala velké nadání nejspíše zděděné po otci.
1054/55 V tomto roce došlo k několika tragickýcm událostem. Pan řídící, Rhandir Hekhlem po dlouhé nemoci skonal. Místo něj se úřadu ředitele školy ujal Getd z Ruindoru. Druhým neštěstím se stala smrt malého Belehatha Linfalase, který zahynul v zimě, když se pod ním praskl led na obecním rybníčku. Do školy spolu s nešťastným Belehadem nastoupil pohrobek po elfu Melchizedechovi Melatar a počet žáků tak na konci roku dosáhl počtu čtyři. Nilien Linfalasová, pravděpodobně šokovaná smrtí svého bratra, se neuvěřitelně zhoršila. Na postu premiantky jí vystřídala Naria Moskytová.
1053/54 Učitel tělopružby, pan Yall Rebbled, nešťastně zahynul na výpravě. Místo něj se předmětu tělopružby ujal bývalý družiník Griffin Linfalas. Nilien Linfalasová se stala opět premiantkou třídy.
1052/53 V počtu tří žáků pokračuje výuka i v tomto roce. Titul premiant za svou píli právem získává Nilien Linfalasová. Tak vynikající prospěch škola dosud nepamatuje!
1051/52 Počet žáků doplnil Eonn, osvojené dítě z domu Zivrilových, a také Nilien Linfalasová. Ta se také stává premiantkou třídy. Na konci roku ukončuje studia Gory Chinský.
1050/51 V tomto roce je přihlášena Naria Moskytová a stává se premiantkou. Rugornská Eleanor, jedna z nejhorších žaček za existenci školy, opouští třídu.
1049/50 Školu opouští čtyřnásobný premiant Allen Moskyt a Haardun Rugornský. Místo učitele tělopružby na vlastní žádost přijímá pan Yall Reblled. Vzhledem ke slabým populačním ročníkům čtyřicátých let frekventují výuku pouze tři žáci. Poměr žáků k učitelskému sboru je alarmujících 1:1! Premiantem ročníku se stává Allenův bratr Gerllod.
1048/49 Kroll Burbbag konečně zvládl látku pro pětileté děti! Pan Melchizedech se vyznamenává svým učeným pojednáním o ptácích a je požádán, zda by nepřijal místo učitele přírodozpytu. Melchizedech má více povinností, proto se stává alespoň učitelem pomocným. Náhle však v zimě tragicky umírá. Premiantem svého posledního ročníku je již počtvrté Allen Moskyt.Po smrti starosty obce je novým starostou zvolen Burbbag, syn Šakův. První žák naší školy, který něco dokázal!
1047/48 Wulpin se naučila číst, psát a počítat a opouští školní lavice. Kroll Burbbag však opakuje. Premiantem ročníku se opět stává Allen Moskyt. Stala se hrůzná věc. Děti byly v době výuky napadeny šílencem, který žádal výkupné. Díky Allenovi přišli na pomoc družiníci a cizáckého krolla potrestali. Dík za to také Burbbagovi!
1046/47 Wyndred Rugornská, Viella Ruindorská a Pamilla Nórienská ukončily studium; Viella s Pamillou přecházejí do Nurnu. Namísto toho se objevují přihlášky krolla Burbbaga a slečny Wulpin, dvou negramotných dospělých lidí. Řídící Hekhlem vyvolává při, ale na nátlak veřejnosti oba přijímá. Školné činí 500 zl. a výuka je omezená. Rhandir Hekhlem se musí veřejně omluvit. Novým žákem je také malý Gory Chinský. Premiantem ročníku je znovu Allen Moskyt.
1045/46 Ve znamení velkého zájmu ze strany rodičů je zahájen první školní rok. Školu navštěvuje celých sedm žáků, z toho jeden přespolní - vranigosťanka Viella Ruindorská. Do učitelského sboru je přijat pan Getd Ruindorský, a to jako učitel kreslení. Premiantem ročníku je vyhlášen Allen Moskyt, prvorozený syn starosty obce.
léto 1045 Starosta obce, pan Krochta Moskyt, otevřeně navrhuje výstavbu školy na území obce. Pro velký zájem občanstva okamžitě začínají výkopové práce. Vzhledem k neutěšenému stavu obecní pokladny pan Moskyt financuje stavbu sám. Do funkce řídícího je navržen Rhandir Hekhlem (bývalý řídící obecné školy v Therfastu, později kvůli tragédii z roku 1038 ze služeb propuštěn). Škola je uznána školským úřadem v Nurnu a i pan Hekhlem získává patřičná osvědčení. Škola je zahrnuta závaznými přihláškami dětí ve věku od pěti do deseti let věku.